คุณธรรม นำวิชาการ สืบสานปณิธานความพอเพียง

ข่าวสารและกิจกรรม
การประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ครั้งที่ 4/2567
การลงทะเบียนตามโครงการบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่
การประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมโครงการอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพอย่างเข้ม ปี 2567
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเผยแพร่ให้ความรู้ด้านกฏหมายการปฏิบัติราชการและการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรในสังกัดสพม. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประชุมเตรียมความพร้อมการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง และการกำหนดอัตราเงินเดือนชดเชยและจำนวนเงินที่ได้ปรับตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง
การคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าอาหารในโรงเรียน
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program: IEP) และแผนการสอนเฉพาะบุคคล (Invividualized Implemention Plan: IIP)
ประกาศโรงเรียนสถาพรวิทยา เรื่องผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ปีการศึกษา 2567
อื่นๆ

Copyright © 2018 Sathapornwittaya School | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : info@stpsch.ac.th