คุณธรรม นำวิชาการ สืบสานปณิธานความพอเพียง

ข่าวสารและกิจกรรม
เข้าร่วมการประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2566
ศึกษาดูงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ตัวแทนครูและนักเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปีงบประมาณ 2567
ตัวแทนครูเข้าร่วม PLC โครงการเสริมทักษะการสอนเชิงปฏิบัติสำหรับครูด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวปัทมา โสภิตชาติ ผอ.โรงเรียนเกษมสุริยัมนาจ (เกษมวิทยาคาร)
เข้าอบรม โครงการอบรมครูศิลปะ เชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "สื่อการสอนศิลปะ และเทคนิคการวาดสีน้ำ"
รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567
เข้าร่วมการประชุมชี้แจงโครงการ Coding for Better Life และโครงการประยุกต์ใช้นวัตกรรมหุ่นยนต์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัล
อื่นๆ

Copyright © 2018 Sathapornwittaya School | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : info@stpsch.ac.th