คุณธรรม นำวิชาการ สืบสานปณิธานความพอเพียง

ข่าวสารและกิจกรรม
กิจกรรมทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2566
การประชุมติดตามโครงการ 1 โรงเรียน 1 ตำรวจ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศเชิงรุก
กิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัด
เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
รับมอบทุน จากพระปลัดเฉลิม จันทวังโส
ได้รับความอนุเคราะห์ในการปรับปรุงภูมิทัศน์
อื่นๆ

Copyright © 2018 Sathapornwittaya School | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : info@stpsch.ac.th