คุณธรรม นำวิชาการ สืบสานปณิธานความพอเพียง
ข้อมูลครุภัณฑ์
ลำดับ รหัส รายการ รายการ(cm.) จำนวนที่ใช้ได้ จำนวนรอซ่อม จำนวนรอจำหน่าย
1 11001 ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะเก้าอี้นักเรียนก่อนประถมศึกษา 0 0 0
2 11002 ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดฝึกทักษะนักเรียนก่อนประถมศึกษา 0 0 0
3 11003 ครุภัณฑ์การศึกษา ตู้เก็บอุปกรณ์นักเรียนก่อนประถมศึกษา 0 0 0
4 21001 ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียน เครื่องถ่ายเอกสาร 0 0 0
5 21002 ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียน เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล 0 0 0
6 21003 ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียน เครื่องโทรสาร 0 0 0
7 21004 ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียน เครื่องอัดสำเนา 0 0 0
8 21005 ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียน เครื่องพิมพ์ดีด 0 0 0
9 21006 ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียน ตู้นิรภัย 1 0 0
10 21007 ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 10 0 0
11 21008 ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียน เครื่องพิมพ์ (Printer) 10 0 0
12 21009 ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียน เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม 1 0 0
13 21010 ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียน เครื่องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 0 0 0
14 21011 ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียน คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)(ใช้บริหารจัดการ) 3 0 0
15 21012 ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียน เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(Notebook)(ใช้บริหารจัดการ) 10 0 0
16 21013 ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียน กล้องถ่ายภาพดิจิตอล 1 0 0
17 22001 ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ประถมศึกษา 0 0 0
18 22002 ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะเก้าอี้นักเรียน มัธยมศึกษา 0 0 0
19 22003 ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์การสอนวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา 0 0 0
20 22004 ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น 0 0 0
21 22005 ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย 0 0 0

Copyright © 2018 Sathapornwittaya School | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : info@stpsch.ac.th
CLICK TO VERIFY: This site uses a GlobalSign SSL Certificate to secure your personal information.