คุณธรรม นำวิชาการ สืบสานปณิธานความพอเพียง
ผู้บริหาร และบุคลากร
สิบตำรวจเอกสาธิต จ้อยเจริญ
ผู้อำนวยการ
ศษ.ม.บริหารการศึกษา
ปริญญาโท
นางจารุนันท์ ต่วนศรีแก้ว
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
ค.บ. วิทยาศาสตร์
หน.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางสาวสุนันทา นุ่มวงษ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารงานบุคคล
คศ.บ. โภชนาการชุมชน
หน.กลุ่มสารการเรียนรู้การงานอาชีพ
นางสาวกาญจนา ศรีบุญเรือง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
ศศ.บ. ศิลปะ
หน.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นายธีรศักดิ์ มังคุด
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
กศ.บ. วิทยาศาสตร์-เคมี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายชาตรี ต่วนศรีแก้ว
ครู
วท.บ เทคโนโลยีการเกษตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
นางลัดดา ทรพับ
ครู
กศ.บ. ภาษาอังกฤษ
หน.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นายญาณพัฒน์ ภัทรนวรุ่งโรจน์
ครู
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางมารตี แจ่มแสง
ครู
ค.บ. ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางสาวกรองกาญจน์ อรุณเมฆ
ครูผู้ช่วย
กศ.บ. วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวสุภาพร จำรองเพ็ง
ครูผู้ช่วย
ค.บ. ฟิสิกส์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวจารุวรรณ อินกรุงเก่า
ครูผู้ช่วย
ค.บ. ภาษาไทย
หน.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางสาววนิดา ทิพย์กมลธนกุล
ครู
ศษ.บ. คณิตศาสตร์
หน.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางสาวาฐิยา พุ่มตะโก
ครูผู้ช่วย
ค.บ. คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นายกันตภณ ชื่นกลิ่นธูป
ครู
ค.บ. สังคมศึกษา
หน.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวปุณยนุช แก้วเรือง
ครู
ค.บ. สังคมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นายลิขิต ดีเลิศอมรโสภณ
ครูผู้ช่วย
กศ.บ. สุขศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวเจริญศรี โตอุ่นทิพย์
พนักงานราชการ
ศป.บ. ภาษาจีน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นายวิชาญ นราเอี่ยม
ครูอัตราจ้าง
ศษ.บ. พลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา
นางสาวรัชดาภรณ์ เพชรออย
ครูอัตราจ้าง
ค.บ. ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นายวิมล ใคร่ครวญ
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวนาถยา สิทธิวงศ์
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวนภัสวรรณ ทองกัลยา
ลูกจ้างชั่วคราว

Copyright © 2018 Sathapornwittaya School | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : info@stpsch.ac.th
CLICK TO VERIFY: This site uses a GlobalSign SSL Certificate to secure your personal information.