คุณธรรม นำวิชาการ สืบสานปณิธานความพอเพียง
ผู้บริหาร และบุคลากร
นางสาวนงคราญ ชุนอภิชาติ
ผู้อำนวยการ
ค.ม. บริหารการศึกษา
ปริญญาโท
นายเฉลิม ทรพับ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
ศศ.ม. พลศึกษา
หน.กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา
นางจารุนันท์ ต่วนศรีแก้ว
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
ค.บ. วิทยาศาสตร์
หน.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางสาวสุนันทา นุ่มวงษ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารงานบุคคล
คศ.บ. โภชนาการชุมชน
หน.กลุ่มสารการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นายธีรศักดิ์ มังคุด
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
กศ.บ. วิทยาศาสตร์-เคมี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นายชาตรี ต่วนศรีแก้ว
ครู
วท.บ เทคโนโลยีการเกษตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางลัดดา ทรพับ
ครู
กศ.บ. ภาษาอังกฤษ
หน.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางสาวกาญจนา ศรีบุญเรือง
ครู
ศศ.บ. ศิลปะ
หน.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นางมารตี แจ่มแสง
ครู
ค.บ. ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นายญาณพัฒน์ ภัทรนวรุ่งโรจน์
ครู
ค.บ. คอมพิวเตอร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุษปศร กาฬภักดี
ครู
วท.บ. วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางสาวกรองกาญจน์ อรุณเมฆ
ครูผู้ช่วย
กศ.บ. วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางสาวณัฐพร สายกฤษณะ
ครู
ศษ.บ. ภาษาไทย
หน.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางสาวจารุวรรณ อินกรุงเก่า
ครูผู้ช่วย
ค.บ. ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางสาววนิดา ทิพย์กมลธนกุล
ครู
ศษ.บ. คณิตศาสตร์
หน.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางสาวาฐิยา พุ่มตะโก
ครูผู้ช่วย
ค.บ. คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นายกันตภณ ชื่นกลิ่นธูป
ครู
ค.บ. สังคมศึกษา
หน.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นายคชพล เชษฐ์ชาติพรชัย
ครู
ศษ.ม. เทคโนโลยีทางการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวปุณยนุช แก้วเรือง
ครูผู้ช่วย
ค.บ. สังคมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวเจริญศรี โตอุ่นทิพย์
พนักงานราชการ
ศป.บ. ภาษาจีน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นายภัสร์จิรกิตติ์ ดวงจันทร์
ครูอัตราจ้าง
ค.บ. สังคมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นายวิชาญ นราเอี่ยม
ครูอัตราจ้าง
ศษ.บ. พลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา
นางสาวอรพรรณ ปานมีทรัพย์
ครูอัตราจ้าง
ศษ.บ.การแนะแนว
-
นางสาวศุภาพิชญ์ คิดในทางดี
ครูอัตราจ้าง
ค.บ. ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นายสมชาย สนธิ์น้อย
ลูกจ้างประจำ
นายวิมล ใคร่ครวญ
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวจิณพัฒน์ นาคประพันธ์
ลูกจ้างชั่วคราว
 

Copyright © 2018 Sathapornwittaya School | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : info@stpsch.ac.th
CLICK TO VERIFY: This site uses a GlobalSign SSL Certificate to secure your personal information.