คุณธรรม นำวิชาการ สืบสานปณิธานความพอเพียง
ผู้บริหาร และบุคลากร
นายวิวัฒน์ ชูศรีจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสถาพรวิทยา
 
 
นางจารุนันท์ ต่วนศรีแก้ว
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
ค.บ. วิทยาศาสตร์
หน.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางสาวสุนันทา นุ่มวงษ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารงานบุคคล
คศ.บ. โภชนาการชุมชน
หน.กลุ่มสารการเรียนรู้การงานอาชีพ
นางสาวกาญจนา ศรีบุญเรือง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
ศศ.บ. ศิลปะ
หน.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นางสาวกรองกาญจน์ อรุณเมฆ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายญาณพัฒน์ ภัทรนวรุ่งโรจน์
ครู
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางมารตี แจ่มแสง
ครู
ค.บ. ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางสาวจารุวรรณ อินกรุงเก่า
ครู
ค.บ. ภาษาไทย
หน.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางสาวาฐิยา พุ่มตะโก
ครู
ค.บ. คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นายกันตภณ ชื่นกลิ่นธูป
ครู
ค.บ. สังคมศึกษา
หน.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวปุณยนุช แก้วเรือง
ครู
ค.บ. สังคมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวสรัณยา กุยโกมุท
ครูผู้ข่วย
ค.บ.การสอนภาษาไทย
หน.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางสาวธารินี วิเศษสิงห์
ครูผู้ช่วย
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวเจริญศรี โตอุ่นทิพย์
พนักงานราชการ
ศป.บ. ภาษาจีน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางสาวจุไรรัตน์ สุขสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย
วท.บ.เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
นายธนากร รัตนพลแสน
ครูผู้ช่วย
ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางสาวณภัทร ดีเสมอ
ครูผู้ช่วย
ศษ.บ. คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นายวิชาญ นราเอี่ยม
ครูอัตราจ้าง
ศษ.บ. พลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา
นายวิมล ใคร่ครวญ
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวนาถยา สิทธิวงศ์
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวนภัสวรรณ ทองกัลยา
ลูกจ้างชั่วคราว

Copyright © 2018 Sathapornwittaya School | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : info@stpsch.ac.th