คุณธรรม นำวิชาการ สืบสานปณิธานความพอเพียง
ข่าวสารและกิจกรรม
ลำดับ วันที่ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
1 2024-03-28 14:47:53 เข้าร่วมการประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2566
2 2024-03-28 14:46:28 ศึกษาดูงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
3 2024-03-28 14:42:52 ตัวแทนครูและนักเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปีงบประมาณ 2567
4 2024-03-28 14:41:07 ตัวแทนครูเข้าร่วม PLC โครงการเสริมทักษะการสอนเชิงปฏิบัติสำหรับครูด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
5 2024-03-28 14:39:17 ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวปัทมา โสภิตชาติ ผอ.โรงเรียนเกษมสุริยัมนาจ (เกษมวิทยาคาร)
6 2024-03-28 14:37:39 เข้าอบรม โครงการอบรมครูศิลปะ เชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "สื่อการสอนศิลปะ และเทคนิคการวาดสีน้ำ"
7 2024-03-18 22:51:37 รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567
8 2024-03-06 10:01:43 เข้าร่วมการประชุมชี้แจงโครงการ Coding for Better Life และโครงการประยุกต์ใช้นวัตกรรมหุ่นยนต์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัล
9 2024-03-05 10:59:54 รับรางวัล ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๗ เนื่องในงานส่งเสริมเกียรติศักดิ์ศรีครู "ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข"
10 2024-03-05 10:58:39 รับรางวัล ครูผู้ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๗ เนื่องในงานส่งเสริมเกียรติยศศักดิ์ศรีครู "ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีคววามสุข"
11 2024-03-05 10:56:17 โครงการ Aerosoft มอบทุนการศึกษา ๑๐๐ ล้านบาท
12 2024-02-28 14:47:11 คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อประกอบการคัดเลือกทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2567
13 2024-02-22 12:45:51 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร ขอความอนุเคราะห์มาติดตั้งเครื่องวัดฝุ่น PM 2.5 และ UV เพื่อเก็บข้อมูลการวิจัย
14 2024-02-22 12:44:26 ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวอัมพร ชุนถนอม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางน้อยใน
15 2024-02-22 12:38:37 ร่วมแสดงความยินดีกับ นางคุณัญญา ภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนคงทองวิทยา
16 2024-02-22 12:37:15 ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการเพื่อการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล ระหว่างหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมกับโรงเรียนในจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2567
17 2024-01-19 09:17:07 ร่วมกิจจกรมงานวันครู ครั้งที่ ๖๘ ปี ๒๕๖๗
18 2024-01-19 09:15:02 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการอุดหนุนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกับสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม
19 2023-12-13 09:17:25 กิจกรรมวันดินโลก ภายใต้แนวคิด "ดินสร้างอาหาร สืบสานปณิธานพ่อ" ประจำปี 2566
20 2023-12-13 09:16:24 เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือโครงการความร่วมมือในการสร้างเคือข่ายวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
21 2023-12-13 09:15:11 การประชุมคณะกรรมการจัดเตรียมงาน ชุมนุมศิษย์เก่า วฬ/สพ
22 2023-12-07 10:06:12 กิจกรรมวันพระ วันดี ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566
23 2023-12-07 10:05:22 พิธีวางพวงมาลาและกล่าวถวายราชสดุดี เนื่องใน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2566
24 2023-12-07 10:03:29 เข้าร่วมการประชุมชี้แจง "โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ"
25 2023-12-07 10:02:20 การประชุมการเตรียมความพร้อมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่มสาระวิทยาศาสต์และเทคโนโลยี
26 2023-12-07 10:01:03 เจ้าหน้าที่ พสน. ออกตรวจร่วมเฝ้าระวังและส่งเสริมความประพฤตินักเรียน เทศกาลวันลอยกระทง
27 2023-12-07 09:59:40 การประชุมกิจกรรมการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมของพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
28 2023-11-23 10:05:06 ขอเชิญ Vote ให้คะแนนความพึงพอใจการให้บริการ
29 2023-11-21 09:42:28 การแนะแนวการศึกษาต่อ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
30 2023-11-21 09:41:10 การอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 9
31 2023-11-13 13:00:21 การประชุมคณะกรรมการจัดเตรียมงาน ชุมนุมศิษย์เก่า วฬ/สพ
32 2023-11-13 12:59:30 การทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
33 2023-11-13 12:58:45 นำนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน HPV
34 2023-11-13 12:58:01 การประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพม.นครปฐม
35 2023-11-13 12:56:18 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏนครปฐม
36 2023-11-13 12:54:58 ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนบางหลวงวิทยา
37 2023-11-09 21:36:07 รับมอบถังขยะจากองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา
38 2023-11-09 21:35:15 ร่วมกิจกรรม Open House มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
39 2023-11-09 15:48:23 ร่วมประชุมรับมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนส่งเสริมวินัยการออม
40 2023-11-09 15:47:24 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงตามโครงการการสร้างความปรองดองสมานท์ฉัน
41 2023-11-07 09:15:31 ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนบัวปากท่าวิทยา
42 2023-11-06 08:13:50 ร่วมงานกฐินสามัคคีประจำปี 2566 วัดเวฬุวนาราม
43 2023-11-01 08:38:05 ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานกฐินสามัคคี วัดเวฬุวนราราม ประจำปี 2566
44 2023-11-01 08:36:45 ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
45 2023-11-01 08:35:36 ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรญาณวิทยา
46 2023-09-11 09:38:36 กิจกรรมทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2566
47 2023-09-01 10:16:12 การประชุมติดตามโครงการ 1 โรงเรียน 1 ตำรวจ
48 2023-09-01 10:12:30 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศเชิงรุก
49 2023-09-01 09:58:35 กิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัด
50 2023-08-28 16:06:35 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
51 2023-08-28 10:30:31 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
52 2023-08-28 10:29:48 รับมอบทุน จากพระปลัดเฉลิม จันทวังโส
53 2023-08-28 10:29:15 ได้รับความอนุเคราะห์ในการปรับปรุงภูมิทัศน์
54 2023-08-17 10:48:37 กิจกรรมหิ้่วปิ่นโตเข้าวัด
55 2023-08-17 10:47:48 กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
56 2023-08-14 13:59:46 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
57 2023-08-14 13:57:49 กิจกรรมแห่เทียน หล่อเทียนพรรษา
58 2023-06-29 10:20:12 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
59 2023-06-29 10:19:22 กิจกรรมวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย
60 2023-06-17 21:52:37 การตรวจคัดกรอง ภาวะโลหิตจางให้นักเรียน
61 2023-06-17 21:51:44 กิจกรรมการประกวด ดาวเดือน สถาพร
62 2023-06-17 21:51:00 กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2566
63 2023-06-07 11:15:12 การประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
64 2023-06-07 10:51:42 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี
65 2023-06-06 13:51:22 กิจกรรมการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ค่ายพุทธบุตร ประจำปีการศึกษา 2566
66 2023-06-06 13:50:03 การเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
67 2023-05-24 15:32:40 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน
68 2023-05-24 15:31:18 การประชุมการบริหารอัตราว่าง ข้าราชการครูสังกัด สพม.นครปฐม
69 2023-05-24 15:30:35 การประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพม.นครปฐม ครั้งที่ 3/66
70 2023-05-22 11:52:27 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566
71 2023-05-22 11:50:42 การประชุมผู้ปกครองและผู้ปกครองเครือข่าย
72 2023-05-22 11:46:54 แพลตฟอร์ม ไทยมีงานทำ
73 2023-05-10 19:40:23 ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
74 2023-04-04 11:48:36 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมงานพื้นฟุตบาทรอบโรงอาหารและพื้นคอนกรีตภายในโรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
75 2023-03-25 12:33:10 การประชุมกำหนดระเบียบทรงผมของนักเรียน โรงเรียนสถาพรวิทยา
76 2023-03-25 12:31:18 การอบรมสัมมนาการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ สพม.นครปฐม
77 2023-03-22 11:54:32 ประกาศโรงเรียนสถาพรวิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมงานพื้นฟุตบาทรอบโรงอาหารและพื้นคอนกรีตภายในโรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
78 2023-02-15 10:05:04 กิจกรรมตรวจสารเสพติดนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
79 2023-02-11 08:45:19 กิจกรรมบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง
80 2023-02-07 09:53:59 เข้าแข่งขันการอ่านฟังเสียงร้อยแก้วภาษาไทย
81 2023-02-07 09:52:41 เข้าชมนิทรรศการ "วันนักประดิษฐ์ 2566"
82 2023-02-05 17:21:11 พิธีทำบุญอาคารเรียน (อาคารแบบ 108 ล./59-ก)
83 2023-02-05 17:19:40 การเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
84 2023-02-05 17:19:08 การเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
85 2023-02-05 17:18:37 การเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
86 2023-02-05 17:18:10 การเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
87 2023-02-05 17:15:51 การแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566
88 2023-01-09 11:34:06 ตรวจสภาวะโลหิตจางและตรวจหาปริมาณน้ำตาลในเลือดให้กับนักเรียน
89 2023-01-08 14:21:23 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครู การนำคะแนน Onet มาวิเคราะห์และวางแผนฯ
90 2023-01-07 11:56:07 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
91 2023-01-07 11:55:35 พิธีมอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
92 2022-11-15 14:22:47 การสอบธรรมสนาหลวง
93 2022-11-14 12:47:20 การประชุมผู้ปกครอง และผู้ปกครองเครือข่าย ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565
94 2022-08-12 06:51:22 กิจกรรมวันอาเซียน
95 2022-08-12 06:49:49 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
96 2022-07-25 11:22:54 คณะครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติ การออกแบบแผนการเรียนรู้เชื่อมโยง วPA
97 2022-07-12 09:50:31 กิจกรรมวันภาษาไทย
98 2022-07-12 09:49:24 กิจกรรมวันไหว้ครูปีการศึกษา 2565
99 2022-07-12 09:46:14 การอบรมปิ่นโตความรู้
100 2022-06-30 15:30:01 กิจกรรมเผยแพร่ธรรมะพระธรรมทูตบูรณาการโครงการวิถีพุทธ
101 2022-06-30 15:29:09 รับคณะศึกษาดูงาน
102 2022-06-26 11:15:54 การเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
103 2022-06-26 11:15:14 การตรวจคัดกรองยาเสพติดในโรงเรียน
104 2022-06-26 11:14:47 ร่วมตั้งสัตยาบัน
105 2022-06-22 12:39:25 กิจกรรมประกวดคัดลายมือ เนื่องในวันไหว้ครู 2565
106 2022-06-19 16:31:31 ตัวแทนนักเรียนร่วมการแสดงใน กิจกรรมวัฒนธรรมพาเพลิน เดินตลาดน้ำลำพญา"
107 2022-06-19 14:37:06 อาทิตย์หรรษาจูงมือตายายมาปลูกผัก
108 2022-06-18 16:29:38 รับโล่คุณในฐานะ “ผู้ทำความดีแก่สังคม วุฒิสภาศรัทธาความดี"
109 2022-06-17 14:59:36 กิจกรรมปิ่นโตความรู้ เดือนที่ 64
110 2022-06-17 14:47:16 กิจกรรมทำบุญประจำวันศุกร์ ที่ 17 มิถุนายน 2565
111 2022-06-15 10:38:37 การติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2565
112 2022-02-25 16:06:12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
113 2022-02-09 10:37:13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
114 2021-12-02 14:00:49 มอบเกียรติบัตรกิจกรรม "เด็กดีสถาพร ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด"
115 2021-12-02 13:59:12 การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
116 2021-12-02 13:57:15 การตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK
117 2021-11-26 02:07:18 กิจกรรมการอบรมเจ้าพนักงานดำเนินการเลือกตั้ง
118 2021-11-26 02:05:35 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายสัปดาห์สำหรับนักเรียนม.ต้น
119 2021-11-16 04:43:55 การตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK
120 2021-10-29 00:07:30 การฉีดวัคซีนของนักเรียน
121 2021-10-29 00:05:03 Big Cleaning Day
122 2021-09-27 03:18:09 ผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนสถาพรวิทยา
123 2021-09-23 05:29:34 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
124 2021-09-21 06:41:59 การอบรมเชิงปฏิบัติการอารยเกษตร โคก หนอง นา
125 2021-09-21 05:10:29 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
126 2021-09-19 03:55:24 เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนสำหรับนักเรียนโรงเรียนสถาพรวิทยา
127 2021-09-18 03:03:18 ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา (2,000 บาท)
128 2021-08-12 16:58:41 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ชนะเลิศการแข่งขันการคัดลายมือ
129 2021-08-12 09:21:55 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
130 2021-07-14 11:55:44 ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์
131 2021-07-13 16:56:58 มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
132 2021-07-13 09:24:39 ทรงพระเจริญ
133 2021-06-13 13:00:46 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2564
134 2021-06-10 19:37:28 ประกาศเลื่อนการเปิดเทอม
135 2021-05-30 16:03:42 ประกาศโรงเรียนสถาพรวิทยา เรื่องการเปิด-ปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
136 2021-05-26 09:54:14 การลงทะเบียนรายวิชาเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
137 2021-05-26 09:40:15 กำหนดการรับมอบตัวนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
138 2021-05-04 15:05:35 กำหนดการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
139 2021-05-01 20:11:25 ประกาศเลื่อนเปิดเทอม
140 2021-04-30 11:38:24 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
141 2021-04-30 11:36:21 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
142 2021-02-24 15:14:35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๑๐๘ ล./๕๙ ก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
143 2021-01-30 15:03:27 ประกาศเปิดเรียน
144 2021-01-11 13:47:15 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๑๐๘ ล./๕๙ ก
145 2020-12-22 17:17:49 ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
146 2020-12-22 16:38:45 ให้ความรู้เเละเเนะนำข้อปฏิบัติในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19
147 2020-12-22 14:52:35 ประกาศโรงเรียนสถาพรวิทยา เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ
148 2020-12-21 15:54:09 รับตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนจากสพม.9
149 2020-12-11 13:01:53 ดำเนินการบูรณะอาคารเรียน
150 2020-12-08 15:49:21 กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
151 2020-12-08 15:44:48 ต่อเติมก่อสร้างหลังคาระหว่างอาคารเรียน
152 2020-06-21 09:55:29 แจ้งผลการจัดสรรที่เรียนสำหรับนักเรียนที่แสดงความจำนงให้จัดหาที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2563
153 2020-05-03 09:58:59 ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563
154 2020-03-19 10:15:26 ประกาศปิดเรียนกรณีพิเศษ
155 2019-09-10 22:02:20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ต้น
156 2019-08-22 21:45:06 ประกาศ ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ
157 2019-05-12 13:10:54 การแข่งขันบรรยายธรรม
158 2019-03-24 12:30:09 วันเกียรติยศ ปีการศึกษา 2562
159 2019-01-26 17:30:41 ขอแสดงความยินดี
160 2019-01-25 17:30:41 รับสมัครครูอัตราจ้าง (ครูภาษาอังกฤษ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
161 2018-12-29 20:22:08 ผลงานการแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ
162 2018-12-16 09:17:40 ประกาศโรงเรียนสถาพรวิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. ๒๐๑/๒๖
163 2018-12-01 07:05:48 กิจกรรมทัศนศึกษาปีการศึกษา 2561
164 2018-11-16 11:16:39 กิจกรรมวันดีประจำสัปดาห์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
165 2018-10-29 19:45:14 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล เป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
166 2018-10-27 12:06:25 ประกาศ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นอัตราจ้าง ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
167 2018-10-12 12:12:07 ประกาศโรงเรียนสถาพรวิทยา เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
168 2018-08-13 11:17:58 ทุนวันแม่จากวัดรางกระทุ่ม
169 2018-08-13 11:13:31 กิจกรรมใส่บาตรอาหารแห้งเนื่องในวันแม่
170 2018-08-09 14:16:48 กิจกรรมวันสถาพรบูชาแม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
171 2018-08-05 13:36:54 ประกาศเจตจำนงสุจริต โรงเรียนสถาพรวิทยา
172 2018-07-27 17:34:37 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
173 2018-07-27 17:14:59 กิจกรรมวันเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๖๑
174 2018-07-21 08:06:37 โครงการแค้มป์รักษ์น้ำ ครั้งที่ 4 โดยการประปานครหลวง
175 2018-06-05 11:00:48 ศึกษาดูงานการทำ ว.21/2560/PLC/logbook
176 2018-05-15 11:19:22 ตรวจสารเสพติดในสถานศึกษา
177 2018-05-14 13:19:34 ประชุมผู้ปกครอง
178 2018-04-28 17:14:07 โรงเรียนสถาพรวิทยาประกาศรับสมัครผู้ประกอบการค้าอาหารในสถานศึกษา
179 2018-03-31 15:11:37 วันเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
180 2018-03-06 09:19:34 กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆะบูชา ๒๘ ก.พ. ๖๑
181 2018-01-05 08:01:58 พิธีเจริญพระพุทมนต์ถวายพระพรชัยมงคล
182 2017-11-23 08:26:12 กิจกรรม English Day Camp
183 2017-10-13 16:18:21 กิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และแสดงออกถึงความจงรักภักดี
184 2017-09-30 12:35:25 กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีปีการศึกษา ๒๕๖๐
185 2017-09-24 15:03:31 กิจกรรมติวนักธรรมศึกษา ๒๕๖๐
186 2017-09-24 14:41:21 กีฬากลุ่มโรงเรียนบางเลนใต้
187 2017-06-26 09:03:35 กีฬาสร้างความสัมพันธ์ภายในตำบลลำพญา
188 2017-06-24 12:35:29 กิจกรรมวันดี ประจำวันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
189 2017-06-18 16:48:47 พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
190 2017-06-03 16:59:53 กิจกรรมวันดี ประจำวันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
191 2017-06-03 15:13:30 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ๓๑ พ.ค. ๖๐
192 2017-05-19 15:53:03 กิจกรรมวันดีประจำสัปดาห์ประจำวันศุกร์ที่ 19 พ.ค. 2560
193 2017-05-18 10:02:24 กิจกรรมอบรมธรรมะ
194 2017-05-14 11:39:13 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5,6 ครั้งที่ 1/2560
195 2017-05-12 09:36:38 พิธีอัญเชิญพระพุทธรูปประจำโรงเรียน รูปเหมือนหลวงพ่อสำเนียง อยู่สถาพร ผู้ก่อตั้งโรงเรียนขึ้นประดิษฐาน
196 2017-05-09 13:45:00 การอบรม โครงการพัฒนาบุคลากร วินัยและการรักษาวินัย
197 2017-05-05 14:22:28 กิจกรรมวันเกียรติยศปีการศึกษา 2559
198 2017-05-05 13:47:05 สำรวจความพึงพอใจต่อเว็บไซต์โรงเรียนสถาพรวทิยา
199 2017-05-04 17:09:27 รายงานตัว ม.1 ,ม.4 ปีการศึกษา 2560
200 2017-05-04 14:31:20 กิจกรรมเรียนปรับพื้นฐานม.1

Copyright © 2018 Sathapornwittaya School | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : info@stpsch.ac.th