คุณธรรม นำวิชาการ สืบสานปณิธานความพอเพียง
ข่าวสารและกิจกรรม
ลำดับ วันที่ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
1 2023-09-11 09:38:36 กิจกรรมทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2566
2 2023-09-01 10:16:12 การประชุมติดตามโครงการ 1 โรงเรียน 1 ตำรวจ
3 2023-09-01 10:12:30 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศเชิงรุก
4 2023-09-01 09:58:35 กิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัด
5 2023-08-28 16:06:35 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
6 2023-08-28 10:30:31 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
7 2023-08-28 10:29:48 รับมอบทุน จากพระปลัดเฉลิม จันทวังโส
8 2023-08-28 10:29:15 ได้รับความอนุเคราะห์ในการปรับปรุงภูมิทัศน์
9 2023-08-17 10:48:37 กิจกรรมหิ้่วปิ่นโตเข้าวัด
10 2023-08-17 10:47:48 กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
11 2023-08-14 13:59:46 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
12 2023-08-14 13:57:49 กิจกรรมแห่เทียน หล่อเทียนพรรษา
13 2023-06-29 10:20:12 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
14 2023-06-29 10:19:22 กิจกรรมวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย
15 2023-06-17 21:52:37 การตรวจคัดกรอง ภาวะโลหิตจางให้นักเรียน
16 2023-06-17 21:51:44 กิจกรรมการประกวด ดาวเดือน สถาพร
17 2023-06-17 21:51:00 กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2566
18 2023-06-07 11:15:12 การประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
19 2023-06-07 10:51:42 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี
20 2023-06-06 13:51:22 กิจกรรมการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ค่ายพุทธบุตร ประจำปีการศึกษา 2566
21 2023-06-06 13:50:03 การเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
22 2023-05-24 15:32:40 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน
23 2023-05-24 15:31:18 การประชุมการบริหารอัตราว่าง ข้าราชการครูสังกัด สพม.นครปฐม
24 2023-05-24 15:30:35 การประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพม.นครปฐม ครั้งที่ 3/66
25 2023-05-22 11:52:27 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566
26 2023-05-22 11:50:42 การประชุมผู้ปกครองและผู้ปกครองเครือข่าย
27 2023-05-22 11:46:54 แพลตฟอร์ม ไทยมีงานทำ
28 2023-05-10 19:40:23 ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
29 2023-04-04 11:48:36 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมงานพื้นฟุตบาทรอบโรงอาหารและพื้นคอนกรีตภายในโรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 2023-03-25 12:33:10 การประชุมกำหนดระเบียบทรงผมของนักเรียน โรงเรียนสถาพรวิทยา
31 2023-03-25 12:31:18 การอบรมสัมมนาการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ สพม.นครปฐม
32 2023-03-22 11:54:32 ประกาศโรงเรียนสถาพรวิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมงานพื้นฟุตบาทรอบโรงอาหารและพื้นคอนกรีตภายในโรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
33 2023-02-15 10:05:04 กิจกรรมตรวจสารเสพติดนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
34 2023-02-11 08:45:19 กิจกรรมบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง
35 2023-02-07 09:53:59 เข้าแข่งขันการอ่านฟังเสียงร้อยแก้วภาษาไทย
36 2023-02-07 09:52:41 เข้าชมนิทรรศการ "วันนักประดิษฐ์ 2566"
37 2023-02-05 17:21:11 พิธีทำบุญอาคารเรียน (อาคารแบบ 108 ล./59-ก)
38 2023-02-05 17:19:40 การเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
39 2023-02-05 17:19:08 การเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
40 2023-02-05 17:18:37 การเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
41 2023-02-05 17:18:10 การเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
42 2023-02-05 17:15:51 การแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566
43 2023-01-09 11:34:06 ตรวจสภาวะโลหิตจางและตรวจหาปริมาณน้ำตาลในเลือดให้กับนักเรียน
44 2023-01-08 14:21:23 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครู การนำคะแนน Onet มาวิเคราะห์และวางแผนฯ
45 2023-01-07 11:56:07 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
46 2023-01-07 11:55:35 พิธีมอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
47 2022-11-15 14:22:47 การสอบธรรมสนาหลวง
48 2022-11-14 12:47:20 การประชุมผู้ปกครอง และผู้ปกครองเครือข่าย ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565
49 2022-08-12 06:51:22 กิจกรรมวันอาเซียน
50 2022-08-12 06:49:49 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
51 2022-07-25 11:22:54 คณะครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติ การออกแบบแผนการเรียนรู้เชื่อมโยง วPA
52 2022-07-12 09:50:31 กิจกรรมวันภาษาไทย
53 2022-07-12 09:49:24 กิจกรรมวันไหว้ครูปีการศึกษา 2565
54 2022-07-12 09:46:14 การอบรมปิ่นโตความรู้
55 2022-06-30 15:30:01 กิจกรรมเผยแพร่ธรรมะพระธรรมทูตบูรณาการโครงการวิถีพุทธ
56 2022-06-30 15:29:09 รับคณะศึกษาดูงาน
57 2022-06-26 11:15:54 การเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
58 2022-06-26 11:15:14 การตรวจคัดกรองยาเสพติดในโรงเรียน
59 2022-06-26 11:14:47 ร่วมตั้งสัตยาบัน
60 2022-06-22 12:39:25 กิจกรรมประกวดคัดลายมือ เนื่องในวันไหว้ครู 2565
61 2022-06-19 16:31:31 ตัวแทนนักเรียนร่วมการแสดงใน กิจกรรมวัฒนธรรมพาเพลิน เดินตลาดน้ำลำพญา"
62 2022-06-19 14:37:06 อาทิตย์หรรษาจูงมือตายายมาปลูกผัก
63 2022-06-18 16:29:38 รับโล่คุณในฐานะ “ผู้ทำความดีแก่สังคม วุฒิสภาศรัทธาความดี"
64 2022-06-17 14:59:36 กิจกรรมปิ่นโตความรู้ เดือนที่ 64
65 2022-06-17 14:47:16 กิจกรรมทำบุญประจำวันศุกร์ ที่ 17 มิถุนายน 2565
66 2022-06-15 10:38:37 การติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2565
67 2022-02-25 16:06:12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
68 2022-02-09 10:37:13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
69 2021-12-02 14:00:49 มอบเกียรติบัตรกิจกรรม "เด็กดีสถาพร ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด"
70 2021-12-02 13:59:12 การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
71 2021-12-02 13:57:15 การตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK
72 2021-11-26 02:07:18 กิจกรรมการอบรมเจ้าพนักงานดำเนินการเลือกตั้ง
73 2021-11-26 02:05:35 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายสัปดาห์สำหรับนักเรียนม.ต้น
74 2021-11-16 04:43:55 การตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK
75 2021-10-29 00:07:30 การฉีดวัคซีนของนักเรียน
76 2021-10-29 00:05:03 Big Cleaning Day
77 2021-09-27 03:18:09 ผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนสถาพรวิทยา
78 2021-09-23 05:29:34 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
79 2021-09-21 06:41:59 การอบรมเชิงปฏิบัติการอารยเกษตร โคก หนอง นา
80 2021-09-21 05:10:29 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
81 2021-09-19 03:55:24 เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนสำหรับนักเรียนโรงเรียนสถาพรวิทยา
82 2021-09-18 03:03:18 ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา (2,000 บาท)
83 2021-08-12 16:58:41 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ชนะเลิศการแข่งขันการคัดลายมือ
84 2021-08-12 09:21:55 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
85 2021-07-14 11:55:44 ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์
86 2021-07-13 16:56:58 มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
87 2021-07-13 09:24:39 ทรงพระเจริญ
88 2021-06-13 13:00:46 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2564
89 2021-06-10 19:37:28 ประกาศเลื่อนการเปิดเทอม
90 2021-05-30 16:03:42 ประกาศโรงเรียนสถาพรวิทยา เรื่องการเปิด-ปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
91 2021-05-26 09:54:14 การลงทะเบียนรายวิชาเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
92 2021-05-26 09:40:15 กำหนดการรับมอบตัวนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
93 2021-05-04 15:05:35 กำหนดการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
94 2021-05-01 20:11:25 ประกาศเลื่อนเปิดเทอม
95 2021-04-30 11:38:24 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
96 2021-04-30 11:36:21 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
97 2021-02-24 15:14:35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๑๐๘ ล./๕๙ ก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
98 2021-01-30 15:03:27 ประกาศเปิดเรียน
99 2021-01-11 13:47:15 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๑๐๘ ล./๕๙ ก
100 2020-12-22 17:17:49 ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
101 2020-12-22 16:38:45 ให้ความรู้เเละเเนะนำข้อปฏิบัติในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19
102 2020-12-22 14:52:35 ประกาศโรงเรียนสถาพรวิทยา เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ
103 2020-12-21 15:54:09 รับตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนจากสพม.9
104 2020-12-11 13:01:53 ดำเนินการบูรณะอาคารเรียน
105 2020-12-08 15:49:21 กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
106 2020-12-08 15:44:48 ต่อเติมก่อสร้างหลังคาระหว่างอาคารเรียน
107 2020-06-21 09:55:29 แจ้งผลการจัดสรรที่เรียนสำหรับนักเรียนที่แสดงความจำนงให้จัดหาที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2563
108 2020-05-03 09:58:59 ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563
109 2020-03-19 10:15:26 ประกาศปิดเรียนกรณีพิเศษ
110 2019-09-10 22:02:20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ต้น
111 2019-08-22 21:45:06 ประกาศ ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ
112 2019-05-12 13:10:54 การแข่งขันบรรยายธรรม
113 2019-03-24 12:30:09 วันเกียรติยศ ปีการศึกษา 2562
114 2019-01-26 17:30:41 ขอแสดงความยินดี
115 2019-01-25 17:30:41 รับสมัครครูอัตราจ้าง (ครูภาษาอังกฤษ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
116 2018-12-29 20:22:08 ผลงานการแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ
117 2018-12-16 09:17:40 ประกาศโรงเรียนสถาพรวิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. ๒๐๑/๒๖
118 2018-12-01 07:05:48 กิจกรรมทัศนศึกษาปีการศึกษา 2561
119 2018-11-16 11:16:39 กิจกรรมวันดีประจำสัปดาห์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
120 2018-10-29 19:45:14 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล เป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
121 2018-10-27 12:06:25 ประกาศ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นอัตราจ้าง ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
122 2018-10-12 12:12:07 ประกาศโรงเรียนสถาพรวิทยา เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
123 2018-08-13 11:17:58 ทุนวันแม่จากวัดรางกระทุ่ม
124 2018-08-13 11:13:31 กิจกรรมใส่บาตรอาหารแห้งเนื่องในวันแม่
125 2018-08-09 14:16:48 กิจกรรมวันสถาพรบูชาแม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
126 2018-08-05 13:36:54 ประกาศเจตจำนงสุจริต โรงเรียนสถาพรวิทยา
127 2018-07-27 17:34:37 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
128 2018-07-27 17:14:59 กิจกรรมวันเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๖๑
129 2018-07-21 08:06:37 โครงการแค้มป์รักษ์น้ำ ครั้งที่ 4 โดยการประปานครหลวง
130 2018-06-05 11:00:48 ศึกษาดูงานการทำ ว.21/2560/PLC/logbook
131 2018-05-15 11:19:22 ตรวจสารเสพติดในสถานศึกษา
132 2018-05-14 13:19:34 ประชุมผู้ปกครอง
133 2018-04-28 17:14:07 โรงเรียนสถาพรวิทยาประกาศรับสมัครผู้ประกอบการค้าอาหารในสถานศึกษา
134 2018-03-31 15:11:37 วันเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
135 2018-03-06 09:19:34 กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆะบูชา ๒๘ ก.พ. ๖๑
136 2018-01-05 08:01:58 พิธีเจริญพระพุทมนต์ถวายพระพรชัยมงคล
137 2017-11-23 08:26:12 กิจกรรม English Day Camp
138 2017-10-13 16:18:21 กิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และแสดงออกถึงความจงรักภักดี
139 2017-09-30 12:35:25 กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีปีการศึกษา ๒๕๖๐
140 2017-09-24 15:03:31 กิจกรรมติวนักธรรมศึกษา ๒๕๖๐
141 2017-09-24 14:41:21 กีฬากลุ่มโรงเรียนบางเลนใต้
142 2017-06-26 09:03:35 กีฬาสร้างความสัมพันธ์ภายในตำบลลำพญา
143 2017-06-24 12:35:29 กิจกรรมวันดี ประจำวันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
144 2017-06-18 16:48:47 พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
145 2017-06-03 16:59:53 กิจกรรมวันดี ประจำวันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
146 2017-06-03 15:13:30 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ๓๑ พ.ค. ๖๐
147 2017-05-19 15:53:03 กิจกรรมวันดีประจำสัปดาห์ประจำวันศุกร์ที่ 19 พ.ค. 2560
148 2017-05-18 10:02:24 กิจกรรมอบรมธรรมะ
149 2017-05-14 11:39:13 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5,6 ครั้งที่ 1/2560
150 2017-05-12 09:36:38 พิธีอัญเชิญพระพุทธรูปประจำโรงเรียน รูปเหมือนหลวงพ่อสำเนียง อยู่สถาพร ผู้ก่อตั้งโรงเรียนขึ้นประดิษฐาน
151 2017-05-09 13:45:00 การอบรม โครงการพัฒนาบุคลากร วินัยและการรักษาวินัย
152 2017-05-05 14:22:28 กิจกรรมวันเกียรติยศปีการศึกษา 2559
153 2017-05-05 13:47:05 สำรวจความพึงพอใจต่อเว็บไซต์โรงเรียนสถาพรวทิยา
154 2017-05-04 17:09:27 รายงานตัว ม.1 ,ม.4 ปีการศึกษา 2560
155 2017-05-04 14:31:20 กิจกรรมเรียนปรับพื้นฐานม.1

Copyright © 2018 Sathapornwittaya School | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : info@stpsch.ac.th