คุณธรรม นำวิชาการ สืบสานปณิธานความพอเพียง
เกี่ยวกับเรา
ประวัติโรงเรียนสถาพรวิทยา

           โรงเรียนสถาพรวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 54 หมู่ 11 ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เดิมเป็นโรงเรียนราษฎร์ ชื่อว่าโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม จัดตั้งขึ้นโดย พระครูสถาพรพุทธมนต์ (หลวงพ่อสำเนียง อยู่สถาพร) เจ้าอาวาสวัดเวฬุวนาราม และมี พ.ต.อ. ม.ร.ว. รังสี ภาณุมาศ เป็นผู้จัดการ รับนักเรียนยากจน เด็กเร่ร่อน เด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษาให้มีโอกาสได้รับการศึกษา และเปิดรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1–4 เมื่อปี พ.ศ. 2492 และขยายการรับนักเรียนเข้าเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5–7


รูปอาคารเรียนเมื่อในอดีต

           ปี 2515 หลวงพ่อสำเนียง อยู่สถาพร ได้โอนให้กับกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2515 ได้มอบอาคารเรียนทรงไทย คอนกรีตเสริมเหล็กสูง 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง พร้อมวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียนและอนุญาตให้ใช้ที่ดินธรณีสงฆ์ จำนวน 50 ไร่ จึงได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เป็น โรงเรียนสถาพรวิทยาเปิดทำการสอนแบบสหศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


           ปี 2524 กรมสามัญศึกษาอนุญาตให้เปิดทำการเรียนการสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนชั้นเรียน 2:2:2 และ 1:1:1 รวม 9 ห้องเรียน กรมสามัญได้จัดสรรงบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติม โดยฉาบผนัง ทำบันได ทาสี เดินสายไฟฟ้า ติดตั้งอุปกรณ์แสงสว่างภายในอาคารเรียนทั้งหมด จนเสร็จสมบูรณ์

           ปีงบประมาณ 2528 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารประกอบ อาคาร โรงฝึกงานตามแบบกรมสามัญ จำนวน 1 หลัง(2 หน่วย) เป็นเงินงบประมาณ 780,000 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

ที่ตั้งของโรงเรียน
           ตั้งอยู่เลขที่ 54 หมู่ 11 ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73130 หมายเลขโทรศัพท์ 034-967249 หมายเลขโทรสาร 034-967249


Copyright © 2018 Sathapornwittaya School | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : info@stpsch.ac.th