คุณธรรม นำวิชาการ สืบสานปณิธานความพอเพียง
เกี่ยวกับเรา
ปรัชญา/วิสัยทัศน์

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
           เป็นรูปนฤชาในเสมา

วิสัยทัศน์
           นักเรียนโรงเรียนสถาพรวิทยา ต้องเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความรู้เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนำมาใช้ในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม มีระเบียบมีวินัย มีความพยายาม ยึดมั่นความเป็นคนไทย นักเรียนหญิงต้องรักนวลสงวนตัว นักเรียนชายต้องเป็นสุภาพบุรุษ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์

           To desire to learn, understand on Sufficiency Economy Philosophy and be able to apply the philosophy into daily life, have morality, discipline, attempt, realize their responsibilities as Thai citizen, as well as good physical and mental health. Girls must reserve themselves. Boys must be a gentleman.

พันธกิจ
           1. พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน เทียบเคียงมาตรฐานสากลบนพื้นฐานคุณธรรมนำความรู้และเศรษฐกิจพอเพียง
           2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
           3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการบริหารจัดการและการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล
           4. พัฒนาศักยภาพครูทั้งระบบเทียบเคียงมาตรฐานสากล
           5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์
           1. พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน เทียบเคียงมาตรฐานสากล
           2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
           3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
           4. พัฒนาศักยภาพครูทั้งระบบตามาตรฐานสากล
           5. พัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล

เป้าประสงค์
           ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก รักความเป็นไทย มีคุณธรรม จริยธรรมและความพอเพียง

อัตลักษณ์ของโรงเรียน
           มีความรู้ มีคุณธรรม

เอกลักษณ์โรงเรียน
           งามอย่างวิถีไทย ใส่ใจความพอเพียง


Copyright © 2018 Sathapornwittaya School | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : info@stpsch.ac.th
CLICK TO VERIFY: This site uses a GlobalSign SSL Certificate to secure your personal information.