คุณธรรม นำวิชาการ สืบสานปณิธานความพอเพียง
ข่าวสารและกิจกรรม
ลำดับ วันที่ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
1 2024-06-05 15:53:43 เข้าร่วมโครงการอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพอย่างเข้ม ประจำปี 2567
2 2024-06-02 16:28:15 พิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗
3 2024-06-02 16:25:49 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปีการศึกษา 2567
4 2024-06-02 16:24:02 ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
5 2024-05-23 16:02:27 การประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ครั้งที่ 4/2567
6 2024-05-23 16:01:16 การลงทะเบียนตามโครงการบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่
7 2024-05-23 16:00:01 การประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมโครงการอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพอย่างเข้ม ปี 2567
8 2024-05-23 15:58:56 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเผยแพร่ให้ความรู้ด้านกฏหมายการปฏิบัติราชการและการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรในสังกัดสพม. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
9 2024-05-23 15:56:35 ประชุมเตรียมความพร้อมการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง และการกำหนดอัตราเงินเดือนชดเชยและจำนวนเงินที่ได้ปรับตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง
10 2024-05-09 16:15:30 การคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าอาหารในโรงเรียน
11 2024-05-09 16:14:56 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program: IEP) และแผนการสอนเฉพาะบุคคล (Invividualized Implemention Plan: IIP)
12 2024-05-09 16:14:19 ประกาศโรงเรียนสถาพรวิทยา เรื่องผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ปีการศึกษา 2567
13 2024-05-08 09:49:13 การอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดการเรียนรู้สาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) สำหรับครูผู้สอน
14 2024-05-04 10:04:17 อบรมการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และโปรแกรม IEP Online
15 2024-05-03 15:44:41 การประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 ของนางสาวธารินี วิเศษสิงห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
16 2024-05-03 15:44:22 การสัมนาเรื่อง "เวทีครูคิด วันปิดภาคเรียน (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ..."
17 2024-05-03 15:43:51 การประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีปัญหาผลการเรียน ระดับชั้นม.1,2,4 และ 5 ปีการศึกษา 2566 รูปแบบออนไลน์ผ่นา Google Meet
18 2024-05-03 15:43:24 การประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3/2567
19 2024-05-03 15:42:55 การประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 ของนางสาวสรัณยา กุยโกมุท กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
20 2024-04-17 11:58:04 ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 "รดน้ำขอพรคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสถาพรวิทยา"
21 2024-04-17 11:57:38 คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
22 2024-04-17 11:55:10 การประชุมการจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการตำแหน่ง นักการภารโรง
23 2024-04-17 11:54:15 กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์
24 2024-03-28 14:47:53 เข้าร่วมการประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2566
25 2024-03-28 14:46:28 ศึกษาดูงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
26 2024-03-28 14:42:52 ตัวแทนครูและนักเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปีงบประมาณ 2567
27 2024-03-28 14:41:07 ตัวแทนครูเข้าร่วม PLC โครงการเสริมทักษะการสอนเชิงปฏิบัติสำหรับครูด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
28 2024-03-28 14:39:17 ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวปัทมา โสภิตชาติ ผอ.โรงเรียนเกษมสุริยัมนาจ (เกษมวิทยาคาร)
29 2024-03-28 14:37:39 เข้าอบรม โครงการอบรมครูศิลปะ เชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "สื่อการสอนศิลปะ และเทคนิคการวาดสีน้ำ"
30 2024-03-18 22:51:37 รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567
31 2024-03-06 10:01:43 เข้าร่วมการประชุมชี้แจงโครงการ Coding for Better Life และโครงการประยุกต์ใช้นวัตกรรมหุ่นยนต์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัล
32 2024-03-05 10:59:54 รับรางวัล ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๗ เนื่องในงานส่งเสริมเกียรติศักดิ์ศรีครู "ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข"
33 2024-03-05 10:58:39 รับรางวัล ครูผู้ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๗ เนื่องในงานส่งเสริมเกียรติยศศักดิ์ศรีครู "ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีคววามสุข"
34 2024-03-05 10:56:17 โครงการ Aerosoft มอบทุนการศึกษา ๑๐๐ ล้านบาท
35 2024-02-28 14:47:11 คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อประกอบการคัดเลือกทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2567
36 2024-02-22 12:45:51 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร ขอความอนุเคราะห์มาติดตั้งเครื่องวัดฝุ่น PM 2.5 และ UV เพื่อเก็บข้อมูลการวิจัย
37 2024-02-22 12:44:26 ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวอัมพร ชุนถนอม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางน้อยใน
38 2024-02-22 12:38:37 ร่วมแสดงความยินดีกับ นางคุณัญญา ภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนคงทองวิทยา
39 2024-02-22 12:37:15 ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการเพื่อการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล ระหว่างหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมกับโรงเรียนในจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2567
40 2024-01-19 09:17:07 ร่วมกิจจกรมงานวันครู ครั้งที่ ๖๘ ปี ๒๕๖๗
41 2024-01-19 09:15:02 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการอุดหนุนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกับสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม
42 2023-12-13 09:17:25 กิจกรรมวันดินโลก ภายใต้แนวคิด "ดินสร้างอาหาร สืบสานปณิธานพ่อ" ประจำปี 2566
43 2023-12-13 09:16:24 เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือโครงการความร่วมมือในการสร้างเคือข่ายวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
44 2023-12-13 09:15:11 การประชุมคณะกรรมการจัดเตรียมงาน ชุมนุมศิษย์เก่า วฬ/สพ
45 2023-12-07 10:06:12 กิจกรรมวันพระ วันดี ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566
46 2023-12-07 10:05:22 พิธีวางพวงมาลาและกล่าวถวายราชสดุดี เนื่องใน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2566
47 2023-12-07 10:03:29 เข้าร่วมการประชุมชี้แจง "โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ"
48 2023-12-07 10:02:20 การประชุมการเตรียมความพร้อมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่มสาระวิทยาศาสต์และเทคโนโลยี
49 2023-12-07 10:01:03 เจ้าหน้าที่ พสน. ออกตรวจร่วมเฝ้าระวังและส่งเสริมความประพฤตินักเรียน เทศกาลวันลอยกระทง
50 2023-12-07 09:59:40 การประชุมกิจกรรมการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมของพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
51 2023-11-23 10:05:06 ขอเชิญ Vote ให้คะแนนความพึงพอใจการให้บริการ
52 2023-11-21 09:42:28 การแนะแนวการศึกษาต่อ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
53 2023-11-21 09:41:10 การอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 9
54 2023-11-13 13:00:21 การประชุมคณะกรรมการจัดเตรียมงาน ชุมนุมศิษย์เก่า วฬ/สพ
55 2023-11-13 12:59:30 การทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
56 2023-11-13 12:58:45 นำนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน HPV
57 2023-11-13 12:58:01 การประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพม.นครปฐม
58 2023-11-13 12:56:18 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏนครปฐม
59 2023-11-13 12:54:58 ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนบางหลวงวิทยา
60 2023-11-09 21:36:07 รับมอบถังขยะจากองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา
61 2023-11-09 21:35:15 ร่วมกิจกรรม Open House มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
62 2023-11-09 15:48:23 ร่วมประชุมรับมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนส่งเสริมวินัยการออม
63 2023-11-09 15:47:24 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงตามโครงการการสร้างความปรองดองสมานท์ฉัน
64 2023-11-07 09:15:31 ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนบัวปากท่าวิทยา
65 2023-11-06 08:13:50 ร่วมงานกฐินสามัคคีประจำปี 2566 วัดเวฬุวนาราม
66 2023-11-01 08:38:05 ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานกฐินสามัคคี วัดเวฬุวนราราม ประจำปี 2566
67 2023-11-01 08:36:45 ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
68 2023-11-01 08:35:36 ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรญาณวิทยา
69 2023-09-11 09:38:36 กิจกรรมทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2566
70 2023-09-01 10:16:12 การประชุมติดตามโครงการ 1 โรงเรียน 1 ตำรวจ
71 2023-09-01 10:12:30 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศเชิงรุก
72 2023-09-01 09:58:35 กิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัด
73 2023-08-28 16:06:35 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
74 2023-08-28 10:30:31 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
75 2023-08-28 10:29:48 รับมอบทุน จากพระปลัดเฉลิม จันทวังโส
76 2023-08-28 10:29:15 ได้รับความอนุเคราะห์ในการปรับปรุงภูมิทัศน์
77 2023-08-17 10:48:37 กิจกรรมหิ้่วปิ่นโตเข้าวัด
78 2023-08-17 10:47:48 กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
79 2023-08-14 13:59:46 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
80 2023-08-14 13:57:49 กิจกรรมแห่เทียน หล่อเทียนพรรษา
81 2023-06-29 10:20:12 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
82 2023-06-29 10:19:22 กิจกรรมวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย
83 2023-06-17 21:52:37 การตรวจคัดกรอง ภาวะโลหิตจางให้นักเรียน
84 2023-06-17 21:51:44 กิจกรรมการประกวด ดาวเดือน สถาพร
85 2023-06-17 21:51:00 กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2566
86 2023-06-07 11:15:12 การประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
87 2023-06-07 10:51:42 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี
88 2023-06-06 13:51:22 กิจกรรมการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ค่ายพุทธบุตร ประจำปีการศึกษา 2566
89 2023-06-06 13:50:03 การเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
90 2023-05-24 15:32:40 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน
91 2023-05-24 15:31:18 การประชุมการบริหารอัตราว่าง ข้าราชการครูสังกัด สพม.นครปฐม
92 2023-05-24 15:30:35 การประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพม.นครปฐม ครั้งที่ 3/66
93 2023-05-22 11:52:27 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566
94 2023-05-22 11:50:42 การประชุมผู้ปกครองและผู้ปกครองเครือข่าย
95 2023-05-22 11:46:54 แพลตฟอร์ม ไทยมีงานทำ
96 2023-05-10 19:40:23 ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
97 2023-04-04 11:48:36 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมงานพื้นฟุตบาทรอบโรงอาหารและพื้นคอนกรีตภายในโรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
98 2023-03-25 12:33:10 การประชุมกำหนดระเบียบทรงผมของนักเรียน โรงเรียนสถาพรวิทยา
99 2023-03-25 12:31:18 การอบรมสัมมนาการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ สพม.นครปฐม
100 2023-03-22 11:54:32 ประกาศโรงเรียนสถาพรวิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมงานพื้นฟุตบาทรอบโรงอาหารและพื้นคอนกรีตภายในโรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
101 2023-02-15 10:05:04 กิจกรรมตรวจสารเสพติดนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
102 2023-02-11 08:45:19 กิจกรรมบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง
103 2023-02-07 09:53:59 เข้าแข่งขันการอ่านฟังเสียงร้อยแก้วภาษาไทย
104 2023-02-07 09:52:41 เข้าชมนิทรรศการ "วันนักประดิษฐ์ 2566"
105 2023-02-05 17:21:11 พิธีทำบุญอาคารเรียน (อาคารแบบ 108 ล./59-ก)
106 2023-02-05 17:19:40 การเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
107 2023-02-05 17:19:08 การเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
108 2023-02-05 17:18:37 การเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
109 2023-02-05 17:18:10 การเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
110 2023-02-05 17:15:51 การแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566
111 2023-01-09 11:34:06 ตรวจสภาวะโลหิตจางและตรวจหาปริมาณน้ำตาลในเลือดให้กับนักเรียน
112 2023-01-08 14:21:23 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครู การนำคะแนน Onet มาวิเคราะห์และวางแผนฯ
113 2023-01-07 11:56:07 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
114 2023-01-07 11:55:35 พิธีมอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
115 2022-11-15 14:22:47 การสอบธรรมสนาหลวง
116 2022-11-14 12:47:20 การประชุมผู้ปกครอง และผู้ปกครองเครือข่าย ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565
117 2022-08-12 06:51:22 กิจกรรมวันอาเซียน
118 2022-08-12 06:49:49 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
119 2022-07-25 11:22:54 คณะครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติ การออกแบบแผนการเรียนรู้เชื่อมโยง วPA
120 2022-07-12 09:50:31 กิจกรรมวันภาษาไทย
121 2022-07-12 09:49:24 กิจกรรมวันไหว้ครูปีการศึกษา 2565
122 2022-07-12 09:46:14 การอบรมปิ่นโตความรู้
123 2022-06-30 15:30:01 กิจกรรมเผยแพร่ธรรมะพระธรรมทูตบูรณาการโครงการวิถีพุทธ
124 2022-06-30 15:29:09 รับคณะศึกษาดูงาน
125 2022-06-26 11:15:54 การเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
126 2022-06-26 11:15:14 การตรวจคัดกรองยาเสพติดในโรงเรียน
127 2022-06-26 11:14:47 ร่วมตั้งสัตยาบัน
128 2022-06-22 12:39:25 กิจกรรมประกวดคัดลายมือ เนื่องในวันไหว้ครู 2565
129 2022-06-19 16:31:31 ตัวแทนนักเรียนร่วมการแสดงใน กิจกรรมวัฒนธรรมพาเพลิน เดินตลาดน้ำลำพญา"
130 2022-06-19 14:37:06 อาทิตย์หรรษาจูงมือตายายมาปลูกผัก
131 2022-06-18 16:29:38 รับโล่คุณในฐานะ “ผู้ทำความดีแก่สังคม วุฒิสภาศรัทธาความดี"
132 2022-06-17 14:59:36 กิจกรรมปิ่นโตความรู้ เดือนที่ 64
133 2022-06-17 14:47:16 กิจกรรมทำบุญประจำวันศุกร์ ที่ 17 มิถุนายน 2565
134 2022-06-15 10:38:37 การติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2565
135 2022-02-25 16:06:12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
136 2022-02-09 10:37:13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
137 2021-12-02 14:00:49 มอบเกียรติบัตรกิจกรรม "เด็กดีสถาพร ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด"
138 2021-12-02 13:59:12 การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
139 2021-12-02 13:57:15 การตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK
140 2021-11-26 02:07:18 กิจกรรมการอบรมเจ้าพนักงานดำเนินการเลือกตั้ง
141 2021-11-26 02:05:35 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายสัปดาห์สำหรับนักเรียนม.ต้น
142 2021-11-16 04:43:55 การตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK
143 2021-10-29 00:07:30 การฉีดวัคซีนของนักเรียน
144 2021-10-29 00:05:03 Big Cleaning Day
145 2021-09-27 03:18:09 ผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนสถาพรวิทยา
146 2021-09-23 05:29:34 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
147 2021-09-21 06:41:59 การอบรมเชิงปฏิบัติการอารยเกษตร โคก หนอง นา
148 2021-09-21 05:10:29 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
149 2021-09-19 03:55:24 เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนสำหรับนักเรียนโรงเรียนสถาพรวิทยา
150 2021-09-18 03:03:18 ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา (2,000 บาท)
151 2021-08-12 16:58:41 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ชนะเลิศการแข่งขันการคัดลายมือ
152 2021-08-12 09:21:55 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
153 2021-07-14 11:55:44 ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์
154 2021-07-13 16:56:58 มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
155 2021-07-13 09:24:39 ทรงพระเจริญ
156 2021-06-13 13:00:46 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2564
157 2021-06-10 19:37:28 ประกาศเลื่อนการเปิดเทอม
158 2021-05-30 16:03:42 ประกาศโรงเรียนสถาพรวิทยา เรื่องการเปิด-ปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
159 2021-05-26 09:54:14 การลงทะเบียนรายวิชาเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
160 2021-05-26 09:40:15 กำหนดการรับมอบตัวนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
161 2021-05-04 15:05:35 กำหนดการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
162 2021-05-01 20:11:25 ประกาศเลื่อนเปิดเทอม
163 2021-04-30 11:38:24 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
164 2021-04-30 11:36:21 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
165 2021-02-24 15:14:35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๑๐๘ ล./๕๙ ก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
166 2021-01-30 15:03:27 ประกาศเปิดเรียน
167 2021-01-11 13:47:15 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๑๐๘ ล./๕๙ ก
168 2020-12-22 17:17:49 ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
169 2020-12-22 16:38:45 ให้ความรู้เเละเเนะนำข้อปฏิบัติในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19
170 2020-12-22 14:52:35 ประกาศโรงเรียนสถาพรวิทยา เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ
171 2020-12-21 15:54:09 รับตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนจากสพม.9
172 2020-12-11 13:01:53 ดำเนินการบูรณะอาคารเรียน
173 2020-12-08 15:49:21 กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
174 2020-12-08 15:44:48 ต่อเติมก่อสร้างหลังคาระหว่างอาคารเรียน
175 2020-06-21 09:55:29 แจ้งผลการจัดสรรที่เรียนสำหรับนักเรียนที่แสดงความจำนงให้จัดหาที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2563
176 2020-05-03 09:58:59 ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563
177 2020-03-19 10:15:26 ประกาศปิดเรียนกรณีพิเศษ
178 2019-09-10 22:02:20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ต้น
179 2019-08-22 21:45:06 ประกาศ ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ
180 2019-05-12 13:10:54 การแข่งขันบรรยายธรรม
181 2019-03-24 12:30:09 วันเกียรติยศ ปีการศึกษา 2562
182 2019-01-26 17:30:41 ขอแสดงความยินดี
183 2019-01-25 17:30:41 รับสมัครครูอัตราจ้าง (ครูภาษาอังกฤษ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
184 2018-12-29 20:22:08 ผลงานการแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ
185 2018-12-16 09:17:40 ประกาศโรงเรียนสถาพรวิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. ๒๐๑/๒๖
186 2018-12-01 07:05:48 กิจกรรมทัศนศึกษาปีการศึกษา 2561
187 2018-11-16 11:16:39 กิจกรรมวันดีประจำสัปดาห์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
188 2018-10-29 19:45:14 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล เป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
189 2018-10-27 12:06:25 ประกาศ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นอัตราจ้าง ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
190 2018-10-12 12:12:07 ประกาศโรงเรียนสถาพรวิทยา เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
191 2018-08-13 11:17:58 ทุนวันแม่จากวัดรางกระทุ่ม
192 2018-08-13 11:13:31 กิจกรรมใส่บาตรอาหารแห้งเนื่องในวันแม่
193 2018-08-09 14:16:48 กิจกรรมวันสถาพรบูชาแม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
194 2018-08-05 13:36:54 ประกาศเจตจำนงสุจริต โรงเรียนสถาพรวิทยา
195 2018-07-27 17:34:37 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
196 2018-07-27 17:14:59 กิจกรรมวันเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๖๑
197 2018-07-21 08:06:37 โครงการแค้มป์รักษ์น้ำ ครั้งที่ 4 โดยการประปานครหลวง
198 2018-06-05 11:00:48 ศึกษาดูงานการทำ ว.21/2560/PLC/logbook
199 2018-05-15 11:19:22 ตรวจสารเสพติดในสถานศึกษา
200 2018-05-14 13:19:34 ประชุมผู้ปกครอง
201 2018-04-28 17:14:07 โรงเรียนสถาพรวิทยาประกาศรับสมัครผู้ประกอบการค้าอาหารในสถานศึกษา
202 2018-03-31 15:11:37 วันเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
203 2018-03-06 09:19:34 กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆะบูชา ๒๘ ก.พ. ๖๑
204 2018-01-05 08:01:58 พิธีเจริญพระพุทมนต์ถวายพระพรชัยมงคล
205 2017-11-23 08:26:12 กิจกรรม English Day Camp
206 2017-10-13 16:18:21 กิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และแสดงออกถึงความจงรักภักดี
207 2017-09-30 12:35:25 กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีปีการศึกษา ๒๕๖๐
208 2017-09-24 15:03:31 กิจกรรมติวนักธรรมศึกษา ๒๕๖๐
209 2017-09-24 14:41:21 กีฬากลุ่มโรงเรียนบางเลนใต้
210 2017-06-26 09:03:35 กีฬาสร้างความสัมพันธ์ภายในตำบลลำพญา
211 2017-06-24 12:35:29 กิจกรรมวันดี ประจำวันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
212 2017-06-18 16:48:47 พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
213 2017-06-03 16:59:53 กิจกรรมวันดี ประจำวันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
214 2017-06-03 15:13:30 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ๓๑ พ.ค. ๖๐
215 2017-05-19 15:53:03 กิจกรรมวันดีประจำสัปดาห์ประจำวันศุกร์ที่ 19 พ.ค. 2560
216 2017-05-18 10:02:24 กิจกรรมอบรมธรรมะ
217 2017-05-14 11:39:13 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5,6 ครั้งที่ 1/2560
218 2017-05-12 09:36:38 พิธีอัญเชิญพระพุทธรูปประจำโรงเรียน รูปเหมือนหลวงพ่อสำเนียง อยู่สถาพร ผู้ก่อตั้งโรงเรียนขึ้นประดิษฐาน
219 2017-05-09 13:45:00 การอบรม โครงการพัฒนาบุคลากร วินัยและการรักษาวินัย
220 2017-05-05 14:22:28 กิจกรรมวันเกียรติยศปีการศึกษา 2559
221 2017-05-05 13:47:05 สำรวจความพึงพอใจต่อเว็บไซต์โรงเรียนสถาพรวทิยา
222 2017-05-04 17:09:27 รายงานตัว ม.1 ,ม.4 ปีการศึกษา 2560
223 2017-05-04 14:31:20 กิจกรรมเรียนปรับพื้นฐานม.1

Copyright © 2018 Sathapornwittaya School | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : info@stpsch.ac.th