คุณธรรม นำวิชาการ สืบสานปณิธานความพอเพียง
ข่าวสารและกิจกรรม
ลำดับ วันที่ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
1 2023-11-23 10:05:06 ขอเชิญ Vote ให้คะแนนความพึงพอใจการให้บริการ
2 2023-11-21 09:42:28 การแนะแนวการศึกษาต่อ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
3 2023-11-21 09:41:10 การอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 9
4 2023-11-13 13:00:21 การประชุมคณะกรรมการจัดเตรียมงาน ชุมนุมศิษย์เก่า วฬ/สพ
5 2023-11-13 12:59:30 การทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
6 2023-11-13 12:58:45 นำนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน HPV
7 2023-11-13 12:58:01 การประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพม.นครปฐม
8 2023-11-13 12:56:18 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏนครปฐม
9 2023-11-13 12:54:58 ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนบางหลวงวิทยา
10 2023-11-09 21:36:07 รับมอบถังขยะจากองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา
11 2023-11-09 21:35:15 ร่วมกิจกรรม Open House มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
12 2023-11-09 15:48:23 ร่วมประชุมรับมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนส่งเสริมวินัยการออม
13 2023-11-09 15:47:24 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงตามโครงการการสร้างความปรองดองสมานท์ฉัน
14 2023-11-07 09:15:31 ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนบัวปากท่าวิทยา
15 2023-11-06 08:13:50 ร่วมงานกฐินสามัคคีประจำปี 2566 วัดเวฬุวนาราม
16 2023-11-01 08:38:05 ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานกฐินสามัคคี วัดเวฬุวนราราม ประจำปี 2566
17 2023-11-01 08:36:45 ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
18 2023-11-01 08:35:36 ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรญาณวิทยา
19 2023-09-11 09:38:36 กิจกรรมทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2566
20 2023-09-01 10:16:12 การประชุมติดตามโครงการ 1 โรงเรียน 1 ตำรวจ
21 2023-09-01 10:12:30 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศเชิงรุก
22 2023-09-01 09:58:35 กิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัด
23 2023-08-28 16:06:35 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
24 2023-08-28 10:30:31 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
25 2023-08-28 10:29:48 รับมอบทุน จากพระปลัดเฉลิม จันทวังโส
26 2023-08-28 10:29:15 ได้รับความอนุเคราะห์ในการปรับปรุงภูมิทัศน์
27 2023-08-17 10:48:37 กิจกรรมหิ้่วปิ่นโตเข้าวัด
28 2023-08-17 10:47:48 กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
29 2023-08-14 13:59:46 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
30 2023-08-14 13:57:49 กิจกรรมแห่เทียน หล่อเทียนพรรษา
31 2023-06-29 10:20:12 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
32 2023-06-29 10:19:22 กิจกรรมวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย
33 2023-06-17 21:52:37 การตรวจคัดกรอง ภาวะโลหิตจางให้นักเรียน
34 2023-06-17 21:51:44 กิจกรรมการประกวด ดาวเดือน สถาพร
35 2023-06-17 21:51:00 กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2566
36 2023-06-07 11:15:12 การประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
37 2023-06-07 10:51:42 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี
38 2023-06-06 13:51:22 กิจกรรมการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ค่ายพุทธบุตร ประจำปีการศึกษา 2566
39 2023-06-06 13:50:03 การเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
40 2023-05-24 15:32:40 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน
41 2023-05-24 15:31:18 การประชุมการบริหารอัตราว่าง ข้าราชการครูสังกัด สพม.นครปฐม
42 2023-05-24 15:30:35 การประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพม.นครปฐม ครั้งที่ 3/66
43 2023-05-22 11:52:27 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566
44 2023-05-22 11:50:42 การประชุมผู้ปกครองและผู้ปกครองเครือข่าย
45 2023-05-22 11:46:54 แพลตฟอร์ม ไทยมีงานทำ
46 2023-05-10 19:40:23 ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
47 2023-04-04 11:48:36 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมงานพื้นฟุตบาทรอบโรงอาหารและพื้นคอนกรีตภายในโรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
48 2023-03-25 12:33:10 การประชุมกำหนดระเบียบทรงผมของนักเรียน โรงเรียนสถาพรวิทยา
49 2023-03-25 12:31:18 การอบรมสัมมนาการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ สพม.นครปฐม
50 2023-03-22 11:54:32 ประกาศโรงเรียนสถาพรวิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมงานพื้นฟุตบาทรอบโรงอาหารและพื้นคอนกรีตภายในโรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
51 2023-02-15 10:05:04 กิจกรรมตรวจสารเสพติดนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
52 2023-02-11 08:45:19 กิจกรรมบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง
53 2023-02-07 09:53:59 เข้าแข่งขันการอ่านฟังเสียงร้อยแก้วภาษาไทย
54 2023-02-07 09:52:41 เข้าชมนิทรรศการ "วันนักประดิษฐ์ 2566"
55 2023-02-05 17:21:11 พิธีทำบุญอาคารเรียน (อาคารแบบ 108 ล./59-ก)
56 2023-02-05 17:19:40 การเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
57 2023-02-05 17:19:08 การเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
58 2023-02-05 17:18:37 การเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
59 2023-02-05 17:18:10 การเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
60 2023-02-05 17:15:51 การแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566
61 2023-01-09 11:34:06 ตรวจสภาวะโลหิตจางและตรวจหาปริมาณน้ำตาลในเลือดให้กับนักเรียน
62 2023-01-08 14:21:23 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครู การนำคะแนน Onet มาวิเคราะห์และวางแผนฯ
63 2023-01-07 11:56:07 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
64 2023-01-07 11:55:35 พิธีมอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
65 2022-11-15 14:22:47 การสอบธรรมสนาหลวง
66 2022-11-14 12:47:20 การประชุมผู้ปกครอง และผู้ปกครองเครือข่าย ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565
67 2022-08-12 06:51:22 กิจกรรมวันอาเซียน
68 2022-08-12 06:49:49 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
69 2022-07-25 11:22:54 คณะครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติ การออกแบบแผนการเรียนรู้เชื่อมโยง วPA
70 2022-07-12 09:50:31 กิจกรรมวันภาษาไทย
71 2022-07-12 09:49:24 กิจกรรมวันไหว้ครูปีการศึกษา 2565
72 2022-07-12 09:46:14 การอบรมปิ่นโตความรู้
73 2022-06-30 15:30:01 กิจกรรมเผยแพร่ธรรมะพระธรรมทูตบูรณาการโครงการวิถีพุทธ
74 2022-06-30 15:29:09 รับคณะศึกษาดูงาน
75 2022-06-26 11:15:54 การเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
76 2022-06-26 11:15:14 การตรวจคัดกรองยาเสพติดในโรงเรียน
77 2022-06-26 11:14:47 ร่วมตั้งสัตยาบัน
78 2022-06-22 12:39:25 กิจกรรมประกวดคัดลายมือ เนื่องในวันไหว้ครู 2565
79 2022-06-19 16:31:31 ตัวแทนนักเรียนร่วมการแสดงใน กิจกรรมวัฒนธรรมพาเพลิน เดินตลาดน้ำลำพญา"
80 2022-06-19 14:37:06 อาทิตย์หรรษาจูงมือตายายมาปลูกผัก
81 2022-06-18 16:29:38 รับโล่คุณในฐานะ “ผู้ทำความดีแก่สังคม วุฒิสภาศรัทธาความดี"
82 2022-06-17 14:59:36 กิจกรรมปิ่นโตความรู้ เดือนที่ 64
83 2022-06-17 14:47:16 กิจกรรมทำบุญประจำวันศุกร์ ที่ 17 มิถุนายน 2565
84 2022-06-15 10:38:37 การติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2565
85 2022-02-25 16:06:12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
86 2022-02-09 10:37:13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
87 2021-12-02 14:00:49 มอบเกียรติบัตรกิจกรรม "เด็กดีสถาพร ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด"
88 2021-12-02 13:59:12 การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
89 2021-12-02 13:57:15 การตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK
90 2021-11-26 02:07:18 กิจกรรมการอบรมเจ้าพนักงานดำเนินการเลือกตั้ง
91 2021-11-26 02:05:35 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายสัปดาห์สำหรับนักเรียนม.ต้น
92 2021-11-16 04:43:55 การตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK
93 2021-10-29 00:07:30 การฉีดวัคซีนของนักเรียน
94 2021-10-29 00:05:03 Big Cleaning Day
95 2021-09-27 03:18:09 ผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนสถาพรวิทยา
96 2021-09-23 05:29:34 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
97 2021-09-21 06:41:59 การอบรมเชิงปฏิบัติการอารยเกษตร โคก หนอง นา
98 2021-09-21 05:10:29 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
99 2021-09-19 03:55:24 เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนสำหรับนักเรียนโรงเรียนสถาพรวิทยา
100 2021-09-18 03:03:18 ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา (2,000 บาท)
101 2021-08-12 16:58:41 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ชนะเลิศการแข่งขันการคัดลายมือ
102 2021-08-12 09:21:55 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
103 2021-07-14 11:55:44 ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์
104 2021-07-13 16:56:58 มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
105 2021-07-13 09:24:39 ทรงพระเจริญ
106 2021-06-13 13:00:46 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2564
107 2021-06-10 19:37:28 ประกาศเลื่อนการเปิดเทอม
108 2021-05-30 16:03:42 ประกาศโรงเรียนสถาพรวิทยา เรื่องการเปิด-ปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
109 2021-05-26 09:54:14 การลงทะเบียนรายวิชาเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
110 2021-05-26 09:40:15 กำหนดการรับมอบตัวนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
111 2021-05-04 15:05:35 กำหนดการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
112 2021-05-01 20:11:25 ประกาศเลื่อนเปิดเทอม
113 2021-04-30 11:38:24 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
114 2021-04-30 11:36:21 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
115 2021-02-24 15:14:35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๑๐๘ ล./๕๙ ก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
116 2021-01-30 15:03:27 ประกาศเปิดเรียน
117 2021-01-11 13:47:15 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๑๐๘ ล./๕๙ ก
118 2020-12-22 17:17:49 ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
119 2020-12-22 16:38:45 ให้ความรู้เเละเเนะนำข้อปฏิบัติในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19
120 2020-12-22 14:52:35 ประกาศโรงเรียนสถาพรวิทยา เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ
121 2020-12-21 15:54:09 รับตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนจากสพม.9
122 2020-12-11 13:01:53 ดำเนินการบูรณะอาคารเรียน
123 2020-12-08 15:49:21 กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
124 2020-12-08 15:44:48 ต่อเติมก่อสร้างหลังคาระหว่างอาคารเรียน
125 2020-06-21 09:55:29 แจ้งผลการจัดสรรที่เรียนสำหรับนักเรียนที่แสดงความจำนงให้จัดหาที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2563
126 2020-05-03 09:58:59 ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563
127 2020-03-19 10:15:26 ประกาศปิดเรียนกรณีพิเศษ
128 2019-09-10 22:02:20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ต้น
129 2019-08-22 21:45:06 ประกาศ ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ
130 2019-05-12 13:10:54 การแข่งขันบรรยายธรรม
131 2019-03-24 12:30:09 วันเกียรติยศ ปีการศึกษา 2562
132 2019-01-26 17:30:41 ขอแสดงความยินดี
133 2019-01-25 17:30:41 รับสมัครครูอัตราจ้าง (ครูภาษาอังกฤษ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
134 2018-12-29 20:22:08 ผลงานการแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ
135 2018-12-16 09:17:40 ประกาศโรงเรียนสถาพรวิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. ๒๐๑/๒๖
136 2018-12-01 07:05:48 กิจกรรมทัศนศึกษาปีการศึกษา 2561
137 2018-11-16 11:16:39 กิจกรรมวันดีประจำสัปดาห์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
138 2018-10-29 19:45:14 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล เป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
139 2018-10-27 12:06:25 ประกาศ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นอัตราจ้าง ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
140 2018-10-12 12:12:07 ประกาศโรงเรียนสถาพรวิทยา เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
141 2018-08-13 11:17:58 ทุนวันแม่จากวัดรางกระทุ่ม
142 2018-08-13 11:13:31 กิจกรรมใส่บาตรอาหารแห้งเนื่องในวันแม่
143 2018-08-09 14:16:48 กิจกรรมวันสถาพรบูชาแม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
144 2018-08-05 13:36:54 ประกาศเจตจำนงสุจริต โรงเรียนสถาพรวิทยา
145 2018-07-27 17:34:37 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
146 2018-07-27 17:14:59 กิจกรรมวันเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๖๑
147 2018-07-21 08:06:37 โครงการแค้มป์รักษ์น้ำ ครั้งที่ 4 โดยการประปานครหลวง
148 2018-06-05 11:00:48 ศึกษาดูงานการทำ ว.21/2560/PLC/logbook
149 2018-05-15 11:19:22 ตรวจสารเสพติดในสถานศึกษา
150 2018-05-14 13:19:34 ประชุมผู้ปกครอง
151 2018-04-28 17:14:07 โรงเรียนสถาพรวิทยาประกาศรับสมัครผู้ประกอบการค้าอาหารในสถานศึกษา
152 2018-03-31 15:11:37 วันเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
153 2018-03-06 09:19:34 กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆะบูชา ๒๘ ก.พ. ๖๑
154 2018-01-05 08:01:58 พิธีเจริญพระพุทมนต์ถวายพระพรชัยมงคล
155 2017-11-23 08:26:12 กิจกรรม English Day Camp
156 2017-10-13 16:18:21 กิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และแสดงออกถึงความจงรักภักดี
157 2017-09-30 12:35:25 กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีปีการศึกษา ๒๕๖๐
158 2017-09-24 15:03:31 กิจกรรมติวนักธรรมศึกษา ๒๕๖๐
159 2017-09-24 14:41:21 กีฬากลุ่มโรงเรียนบางเลนใต้
160 2017-06-26 09:03:35 กีฬาสร้างความสัมพันธ์ภายในตำบลลำพญา
161 2017-06-24 12:35:29 กิจกรรมวันดี ประจำวันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
162 2017-06-18 16:48:47 พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
163 2017-06-03 16:59:53 กิจกรรมวันดี ประจำวันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
164 2017-06-03 15:13:30 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ๓๑ พ.ค. ๖๐
165 2017-05-19 15:53:03 กิจกรรมวันดีประจำสัปดาห์ประจำวันศุกร์ที่ 19 พ.ค. 2560
166 2017-05-18 10:02:24 กิจกรรมอบรมธรรมะ
167 2017-05-14 11:39:13 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5,6 ครั้งที่ 1/2560
168 2017-05-12 09:36:38 พิธีอัญเชิญพระพุทธรูปประจำโรงเรียน รูปเหมือนหลวงพ่อสำเนียง อยู่สถาพร ผู้ก่อตั้งโรงเรียนขึ้นประดิษฐาน
169 2017-05-09 13:45:00 การอบรม โครงการพัฒนาบุคลากร วินัยและการรักษาวินัย
170 2017-05-05 14:22:28 กิจกรรมวันเกียรติยศปีการศึกษา 2559
171 2017-05-05 13:47:05 สำรวจความพึงพอใจต่อเว็บไซต์โรงเรียนสถาพรวทิยา
172 2017-05-04 17:09:27 รายงานตัว ม.1 ,ม.4 ปีการศึกษา 2560
173 2017-05-04 14:31:20 กิจกรรมเรียนปรับพื้นฐานม.1

Copyright © 2018 Sathapornwittaya School | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : info@stpsch.ac.th