คุณธรรม นำวิชาการ สืบสานปณิธานความพอเพียง
กลุ่มบริหารทั่วไป
นางสาวกรองกาจน์ อรุณเมฆ
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
เบอร์ติดต่อ 092-5144791  อีเมล์:krongkarnar1992@gmail.com
นางสาวจารุวรรณ อินกรุงเก่า
หัวหน้างาน จัดการเรียนการสอน
หัวหน้างาน ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ/งานส่งเสริมความแข้งแข็งทางวิชาการ
เบอร์ติดต่อ 094-4541058  อีเมล์:hahnoy_hm@hotmail.com
นางสาวธารินี วิเศษสิงห์
หัวหน้างานทะเบียน/วัดผลประเมินผล/เทียบโอน
เบอร์ติดต่อ 094-4808656  อีเมล์:rineetarinee@gmail.com

Copyright © 2018 Sathapornwittaya School | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : info@stpsch.ac.th