คุณธรรม นำวิชาการ สืบสานปณิธานความพอเพียง
กลุ่มบริหารงบประมาณ
นางจารุนันท์ ต่วนศรีแก้ว
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
เบอร์ติดต่อ 081-2991833  อีเมล์:shaya104@gmail.com
นางสาววาฐิยา พุ่มตะโก
หันหน้างานพัสดุและสินทรัพย์
งานสารสนเทศ
เบอร์ติดต่อ 094-5096499  อีเมล์:film.564143137@gmail.com
นางสรัณยา กุยโกมุท
งานบัญชี/การเงิน
หัวหน้างานระดมทรัพยากร/รายได้สถานศึกษา
เบอร์ติดต่อ 061-5024954  อีเมล์:guitar0439@gmail.com
นางสาวณภัทร ดีเสมอ
งานควบคุมภายใน
เบอร์ติดต่อ 088-8601839  อีเมล์:Indybi2719@gmail.com

Copyright © 2018 Sathapornwittaya School | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : info@stpsch.ac.th