คุณธรรม นำวิชาการ สืบสานปณิธานความพอเพียง
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ

การขับเคลื่อนจริยธรรม
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการเสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสถาพรวิทยา

รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล


Copyright © 2018 Sathapornwittaya School | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : info@stpsch.ac.th