คุณธรรม นำวิชาการ สืบสานปณิธานความพอเพียง
กลุ่มบริหารงบประมาณ
O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี


Copyright © 2018 Sathapornwittaya School | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : info@stpsch.ac.th